تاثیر رژیمهای تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 394

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DANESH-23-12_006

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1396

Abstract:

رابطه میان تورم و نااطمینانی آن میتواند تحت تاثیر رژیمهای تورمی مختلف قرار گیرد. تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیمها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکردهاند . به منظور پرکردن این خلا در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم وبا توجه به رفتار نامتقارن الگو میپردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده میگردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره ( 013:07 1990:03 ) برآورد میگردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد میشود. برآوردها نشان می- دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمیکاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تاثیری ندارد. اثرات تکانههای مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیشتر از تکانههای منفی میباشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است.با توجه به نتایج، به نظر میرسد که اتخاذ سیاستهای تثبیت قیمتها نهتنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد میگردد که دولت و بهویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاستهای اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن میزند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسیولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و بهموقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است

Authors

کریم اسلاملوییان

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز

زهرا خسروی

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز