بررسی رابطه بین فرهنگ با رفتار تصمیم گیری خرید و فروش سهام در بورس های منطقه ای منتخب اوراق بهادار در ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 332

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCONF02_091

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ با رفتار تصمیم گیری خرید و فروش سهام در بورس های منطقه ای منتخب (تهران؛ارومیه و سنندج)در ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر،سهامداران بورس اوراق بهادار تهران است که سه تالاربورس منطقه ای تهران، سنندج و ارومیه به احتمال داشتن فرهنگهای متفاوت رادر بر می گیردکه شامل100سهامدار می باشد. با استعلام ازمسیولین بورس منطقه ای تهران، سنندج و ارومیه معلوم گردید متوسط سهامداران فردی که به صورت دایمی برای خرید یا فروش سهام خود به این تالارها مراجعه می کنند برابر100نفراست،که برای دوره زمانی 1393 بررسی شده است. بنابراین دراین تحقیق حجم جامعه آماری100سهامدار درنظرگرفته شده است .در این پژوهش برای گردآوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد ه است (پرسشنامه هوفستد برای فرهنگ و سوالاتی مبنی بر شناسایی چگونگی استفاده از تیوریهای تصمیم گیری). همچنین از اطلاعات اولیه (صورتهای مالی موجود) در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران، سایت رسمی بورس، بانک های اطلاعاتی همچون نرمافزار تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است. جهت آزمون فرضیهها و همچنین برای تبیین رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی چندگانه و سطح معنی داری ،آزمو ن Anova استفاده شده است. نتایج نشان داد بین فرهنگ و تیوری های رفتاری مورد استفاده سهامداران در تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام رابطه وجود دارد. براساس نتایج حاصل ازرابطه بین عدم اطمینان به آینده و تصمیم گیری سهامداران به سهامداران توصیه می گردد ابزارهای کوتاه مدت را در تجزیه و تحلیل خرید و فروش و تصمیمات سهام مد نظر قرار دهند.

Authors

مهسا عباسی ریکانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

محمد ایمانی برندق

استاد یار و استاد راهنما دانشگاه ارومیه