بهینه سازی فرایند تثبیت زیستی خاک با هدف مهار ریزگرد با روش طراحی آزمایش تاگوچی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 798

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SLCCONF01_025

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

یکی از روش های تثبیت خاک به روش زیستی، با عنوان تحریک ترسیب کربنات کلسیم به روش میکروبی (MICP) شناخته می شود که برای کاربردهای متنوع در مهندسی ژیوتکنیک مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، چهار عامل موثر بر فرایند MICP ، شامل غلظت محلول سیمانی، pH محلول ، مرحله رشد باکتری و نسبت محلول باکتری به مقدار محلول سیمانی هر یک در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت. برای صرفه جویی در زمان و مواد آزمایش و برای غربال گری مهمترین فاکتورهای موثر بر فرایند و سطوح آنها، از روش طراحی آزمایش تاگوچی استفاده شد. برای این منظور، از آرایه متعامد L9 (3*4) استفاده شد که شامل 9 آزمایش است. آنالیز واریانس نتایج برای پاسخ وزن رسوب کربنات کلسیم در محیط مایع بررسی شد. نتایج نشان داد کشت های تازه در فاز لگاریتمی در زمان 8 ساعت از تخمیر در 7 pH و با نسبت حجمی برابر از باکتری و محلول سیمانی دارای بیشترین مقدار رسوب به میزانmg/ml 3±48 در محیط مایع می باشند. پس از پاشش محلول بر روی سطح خاک و سپس 48 ساعت نگهداری در دمای محیط، سطح خاک به طور کامل تثبیت شد.

Authors

فاطمه تابنده

عضو هیات علمی، پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

طیبه باقری لطف آباد

عضو هیات علمی، پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اشکان کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اسلام شهر