طراحی فیلتر مقاوم با ورودی ناشناخته مرتبه کسری خطی به منظورعیب یابی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 283

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE16_222

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

در این مقاله روشی جهت طراحی فیلتر مرتبه کسری، برای سیستمهای مرتبه کسری خطی گسسته زمان ارایه شده است. هدف از طراحی این فیلتر تخمین حالت های سیستم مرتبه کسری با وجود ورودی اغتشاش و عدم قطعیت به عنوان ورودی ناشناخته در فضای نویزی میباشد. همچنین باتوجه به حذف اثر ورودی های ناشناخته، می توان اثر عیب در سیستم را به روشنی نمایش داد. جهت بررسی اعتبار روش پیشنهادی شبیه سازی بر روی سیستم ابر خازن که بصورت مرتبه کسری مدل شده است انجام شده است. نتایج حاصل شده مقاوم بودن این فیلتر در برابر ورودی های ناشناخته درفضای نویزی را به خوبی نشان می دهد.

Keywords:

سیستمهای مرتبه کسری خطی گسسته زمان/ فیلتر با ورودی ناشناخته مرتبه کسری گسسته زمان/ عیب یابی سیستمهای مرتبه کسری

Authors

محمود طباطبایی

دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیرازدانشجوی کارشناسی ارشد

جعفر زارعی

دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیرازدانشیار گروه کنترل دانشگاه صنعتی شیراز