انتقال حرارت معکوس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 658

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO02_301

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

یک صفحه به ده قسمت مساوی تقسیم شده است. دو قسمت از این ده قسمت تحت شار حرارتی قرار گرفته است اما مقدار شار و نیز محل اعمال شار مجهول است. دمای دونقطه ی مشخص از این صفحه در بازه های زمانی مشخص اندازه گیری شده و معلوم می باشد. در این مقاله، با استفاده از انتقال حرارت معکوس و به کارگیری الگوریتم Particle swarm optimization روش بهینه سازی ازدحام ذرات و نیز کوپل نرم افزارهای MATLAB و Fluent محل اعمال و مقدار شار محاسبه شده است

Keywords:

انتقال حرارت معکوس , شار حرارتی , روش بهینه سازی ازدحام ذرات

Authors

محمدمتین بهزادی

گروه تبدیل انرژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

امیر بهمن آبادی

گروه تبدیل انرژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

فرشاد کوثری

استاد تمام دانشکده مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران