بررسی تاثیر هوش هیجانی معلمان بر بهداشت روان دانش آموزان دبیرستانهای شبانه روزی شهرستان شیروان94-95

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 308

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF02_017

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی معلمان بر بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی شهرستان شیروان اجرا شد.روش پژوهش ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد.نمونه آماری پژوهش حاضر 40 نفر از معلمان شبانه روزی مدارس شهر شیروان بودند که به روش نمونه گیریدر دسترس انتخاب شدند و این تعداد به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند.گروه آموزش در معرض آموزش هوش هیجانی در 8 جلسه قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند.ابزار پژوهش،پرسشنامه سلامت روانی و گلدبرگ ) 1972 ( و هوش هیجانی وی سینگر بود. داده های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی معلمان بر بهداشت روانی دانش آموزان اثر داشته و تفاوت معنی داری بین میانگین های خودپنداره گروه آزمایشی با گروه کنترل در سطح 99 / 0 ایجاد کرده است (P<0/001) .

Authors

نگین جباری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرگان

حسین شاملو

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد گرگان