بررسی اثر تغییرات عمق تونل ها از سطح زمین بر ناحیه تاثیر نشست در تونل های تکی و دوقلومطالعه موردی خط 1 متروی شیراز

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 310

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVIL01_135

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

تاثیر متقابل تونل ها بر میزان نشست سطحی زمین و همچنین تاثیر تونل ها بر یکدیگر از اساسی ترین موضوعات و نگرانی ها در پروژه های زیرزمینی شهری می باشد. هدف این تحقیق بررسی و مقایسه نواحی تاثیر، نشست سطح زمین و نشست بالای تونل در اثر ایجاد تونل‎های تکی و دوقلو با استفاده از مدلسازی عددی توسط نرم افزار Plaxis 2D در یک محیط خاکی همگن بود. قطر معادل برای تونل‎های دوقلو به صورت مجموع قطر دو تونل به علاوه فاصله تونل‎ها از هم تعریف شد. تاثیر عمق و فاصله تونل‎های دوقلو از یکدیگر بررسی شد و منحنی‎های نشست سطح زمین و بالای تونل برای تونل‎های تکی و دوقلو با یکدیگر مقایسه شده‎اند. به منظور صحت سنجی نرم افزار نیز، نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده از فرمول های تجربی پیشین مقایسه شد. نتایج نشان داد نواحی تاثیر افقی و قایم برای تونل تکی به قطر D برابر با 5/2D از بدنه تونل، فاصله مناسب مرکز به مرکز تونل‎ها در تونل دوقلو برابر با 3D، در تونل‎های تکی و دوقلو با افزایش عمق تونل‎ها از سطح زمین مقادیر نشست در سطح زمین، تاج تونل و بدنه تونل کاهش می‎یابد و در عمقی معادل با 2/2 برابر قطر تونل تاثیر عمق تونل بر میزان نشست سطح زمین و تاج تونل ناچیز می‎شود. بر اساس نتایج بدست آمده مقدار نشست برای عمق های 10، 15، 20 و 25 متر برابر با 40/25، 03/23، 11/22 و 74/21 میلیمتر می باشد.

Keywords:

تغییرات عمق تونل ها , ناحیه تاثیر نشست , تونل های تکی و دوقلو , توسط نرم افزار Plaxis 2D

Authors

سیدیعقوب ذوالفقاری فر

استاد و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

احمدرضا خاتمی مهر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژیوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج.