ارزیابی کیفیت بصری – کالبدی خیابان های شهری نمونه مورد مطالعه: خیابان شهرداری تجریش:منطقه یک تهران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 792

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVIL01_162

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

در فرایند برنامه ریزی شهری و در راستای بهبود کیفیت محیط، بالا بردن کیفیت بصری - کالبدی خیابان های شهری از جایگاه والایی در امر سرزندگی شهری برخوردار است. چراکه کیفیت بصری و منظر خیابان های شهری درمعرض دید مستمر ساکنان قرار دارد و بیش از هر چیز دیگر از طریق دید بر روحیه مردم تاثیر میگذارد. لذا ارتقای کیفیت بصری خیابانهای شهری، نیازمند شناخت طبقه بندی شده آلودگیهای بصری و ساماندهی آنهاست. آنچه که در خیابان مورد نظر در منطقه 1 تهران(تجریش) به عنوان محدوده ای قدیمی و تاریخی و خیابانی پر اهمیت به لحاظ تعلقات مردم و مرکزیت شهری ضروری است. در این راستا اینتحقیق به دنبال سنجش معیارهای استخراجی در ارتباط با کیفیت بصری محیط مورد نطر می باشد. این تحقیق دارای 29 شاخص بوده که با استفاده از تحلیل اماری T-test به بررسی رابطه بین این متغیر ها پرداخته شده است. جهت آزمون فرضیه مذکور، ابتدا، مفهوم کیفیت بصری در قالب پنج شاخص اصلی و بیست و نه زیر معیار مورد مطالعه و بررسی های میدانی قرار گرفت. سپس در قالب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی؛ داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری گردید. از طریق روشهای میانگین و جموع ساده و نیز آزمون آماری t تک نمونه ای، وضعیت کیفیت بصری خیابان مذکور تحلیل شد. نتایج نیز ضمن تایید فرضیه های تحقیق نشان داد که کیفیت بصری خیابان مورد نظر در شاخص های مورد بررسی از حد مطلوب و قابل قبولی برخوردار نمی باشد.

Authors

نوید سعیدی رضوانی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

پریسا جعفری

کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران