تحلیل و ارزیابی تولید و انتقال حرارت در راکتور بستر ثابت فرایند جفت شدن اکسایشی متان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 385

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOGPP04_177

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

یکی از چالش های مهم فرایند جفت شدن اکسایشی متان (OCM) مقوله کنترل دمای راکتور و مدیریت حرارت آزاد شده در آن است که باموضوعاتی همچون تامین ایمنی راکتور، افزایش بهره محصول هدف فرایند و امکان بازیابی و بهره برداری از حرارت تولید شده در ارتباط است.در این مقاله، به کمک شبیه سازی دو بعدی راکتور بستر ثابت که با روش عددی حجم محدود صورت گرفته است، میزان تولید حرارت درفرایند OCM و تاثیر ضریب انتقال حرارت جابجایی دیواره راکتور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بهازای واحد جرم متان مصرفی، بین 14000(kj/kg) تا 18500(kj/kg) گرما در داخل راکتور تولید می شود و در صورت خنک کاری دیواره راکتور،بهره محصولات دو کربنه در ضریب انتقال حرارت مشخص به حداکثر مقدار خود می رسد. بهبود پروفیل دمایی دیواره راکتور، که منجر بهافزایش ایمنی می شود، به علاوه امکان بهره برداری از حرارت تولید شده از دیگر مزایای خنک کاری راکتور با ضریب انتقال حرارت بهینهاست.

Keywords:

فرایند جفت شدن اکسایشی متان , راکتور بستر ثابت , شبیه سازی عددی , کنترل دما

Authors

امیرحسین دهقان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

محمدمهدی دوستدار

دانشیار، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

سعید قدیمی

دانشیار، دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسین (ع)