باززنده سازی رودخانه آبشوران به عنوان ساختار پایدار و منبعی تجدید پذیر شهری و تاثیر آن برکیفیت کالبدی شهر کرمانشاه

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 376

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PECONFKHA01_011

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

رشد و توسعه شهر، افزایش انواع آلودگیهای زیستمحیطی و بصری و کمبود فضاهای باز شهری، لزوم توجه به مسیر رودخانهها و فضاهای حاشیهای شهر را بیش از گذشته مطرح نموده است. این فضاها با تاثیرگذاری بر کیفیت محیط زیست شهری، و ایجاد فضایی برای افزایشتعاملات اجتماعی، نقش با اهمیتی در توسعه پایدار شهری ایفا مینمایند. نتیجه این اهمیت ما را ملزم به توجه به خصوصیات کیفی و اتخاذ شیوههایی به منظور طراحی اینگونه فضاها میکند. رفع نارساییهای موجود در رودخانه آبشوران اغلب به عنوان باززندهسازی مطرح میگردد.باتوجه به ترکیب عدم پوشش و آسیبشناسی آن و راهکارهای بهینهسازی وضعیت آنها، تاکید بر پایداری منظر رودخانه آبشوران و همچنین باحضور فعالیتهای اجتماعی در جهت تامین نیازهای بازدیدکنندگان و تاکید بر توجه به جنبههای زیباشناسانه محیط، تاثیر بر کیفیت کالبدی، دیدگاهها و نظرات مسیولین در این رابطه میباشد. در این تحقیق، رودخانه آبشوران کرمانشاه و تاثیرات آن بر کیفیت کالبدی به عنوان اولین مسیری که در ایجاد شهر کرمانشاه نقش داشته است، به دلیل ارزشهای اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و زیباییشناسی مورد بررسی قرارگرفتهو از روش توصیفی تحلیلی در دو حوزه جمعآوری و تحلیل اطلاعات استفاده گردیده است. بنابراین شناخت کلیه لایههای فیزیکی، بیولوژیکی، - اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است. ویژگیهای عملکردی موجود در شرایط کنونی و تجزیه وتحلیل وضعیت موجود رودخانه آبشوران، با استفاده از روش تحلیل تصویری، شناخت و تحلیل الگوهای رفتاری بازدیدکنندگان با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. در این تحقیق به دلیل اینکه جامعه محدود میباشد حجم جامعه و نمونه را کلیه مدیران و مسیولین شهرداری ها، مسکن و شهرسازی، استانداری و همچنین شوراهای شهر کرمانشاه، که تعداد آنها 55 نفر میباشد انتخاب نمودهایم. در این پژوهش با تهیهی نقشههای مختلف چگونگی و وضعیت پ راکندگی و جهت و مسیر رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه مطالعه شده است. همچنین در این تحقیق برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. توزیع داده ها بر اساس آزمون یک نمونه ای کلموگروف اسمیرونف، نرمال بودن دادهها را نشان میدهد. خلاصه دستاوردهای تحقیق، تاکید بر اهمیت اکولوژیکی رودخانه آبشوران است.

Authors

مسلم رستمی

دکتری جغرافیا و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

نوذر قنبری

دکتری جغرافیا و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

رضا نادری

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، مدیر عمران شهرداری منطقه۵