تبیین تاثیراجرای دولت الکترونیک بر شفافیت سازمانی در سازمان بیمه تامین اجتماعی شیراز

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

664

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0142

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخت که آیا پیاده سازی دولت الکترونیک بر شفافیت سازمانی درسازمان بیمه تامین اجتماعی شیراز تاثیردارد این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است وجامعه آماری آن را کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شیراز) شعب 1,2,3 (با تعداد 250 نفرتشکیل دادند. ازجامعه آماری مذکور با استفاده ازجدولمورگان تعداد 148 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و بر اساس شعب منتخب, انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها ازپرسشنامه استاندارد دولت الکترونیک تورس) 2005 ( وپرسشنامه شفافیت سازمانی النشمی ) 2012 ( استفادهشد برای بررسی وتجزیه وتحلیل اطلاعات ازشاخص های آمارتوصیفی وازروش های آماراستنباطی ازجمله آزمون کولموگروف اسمیرنف برای مشخص شدن نرمال بودن داده ها وازمدل سازی معادلات ساختاری براساس نرم افزار لیزرل برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتیجه حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری برای فرضیه ها نشان داد که دولت الکترونیک بر شفافیت سازمانی تاثیر معناداری دارد.

Authors

مهرداداحمدی
مهرداد احمدی

استادیار دانشگاه پیام نور

محسنجاجرمی زاده
محسن جاجرمی زاده

استادیار دانشگاه پیام نور

زهراجعفری
زهرا جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پیام نور