نقش آینده پژوهی در علوم انسانی از منظر مدیریت دانش

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 492

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0633

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

آینده پژوهی، شاخه ای از علوم انسانی است که با ویژگیهای انسانی جامعه، ارتباط تنگاتنگی دارد؛ از اینرو به مبانی نظری وفلسفی جامعه، بستگی مستقیم دارد. بر این قیاس، آینده پژوهی دانشی ارزش بنیان است و ارتباطی دو سویه با جهان بینی، ایدیولوژی و فرهنگ ملتها دارد. آینده و آینده پژوهی بسیار مهم و ضروری است، چون نمیتوانیم به وقوع پیوستن آنرا به تعویق بیندازیم. فرصتها و تهدیدها دراتاق انتظار نمی نشینند تا ببینند ما آماده ایم یا نه و بعد به وقوع بپیوندند؛ بلکه کاملا برعکس در بیشتر اوقات، زمانی که ما کمترین آمادگی را داریم آنها اتفاق می افتند. تنها پاسخی که ما به این حوادثداریم، همان تفکر رو به جلو و آماده بودن در بهترین حالت ممکن برای مواجها با آنهاست. علوم انسانی یکی از عوامل تاثیرگذار در حوزه آینده پژوهی است. از اینرو، خود علوم انسانی هم می تواند موضوع آینده پژوهی باشد. در این مطالعه، سعیبر آن بوده تا به نقش آینده پژوهی در مدیریت دانش حوزه علوم انسانی پرداخته شود. از اینرو به مطالعه ای موردی بارویکرد تحلیل تم به این مقوله پرداخته ایم. نتایج تحلیل تم نشان داده است که سوگیری علوم انسانی، پیچیدگیهای رفتار انسان و موانع شناخت انسان، بعنوان مهمترین ملاحظات علوم انسانی می باشد. همچنین نتایح تحلیل نشان داد کهمهمترین اثرات و دستاوردهای ناشی از نقش آینده پژوهی در مدیریت دانش عبارت بوده اند از پیش بینی آینده، ایجادتغییرات مطلوب در آینده، شناسایی عوامل تغییر، تحقق پیش بینی ها، رسیدن به آینده مورد نظر و ارتقای دانش آینده پژوهی.

Authors

محمدمهدی قمیان

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه تهران