راه کارهای توسعه نوآوری تکنولوژیکی در سازمان ها

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

639

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0801

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

تغییر و نوآوری در دنیای حاضر، از مباحث مورد توجه دنیای علم است و عصر امروز، عصر تغییر و انفجار علم و عصر شکل گیری سازمان های علمی، اجتماعی و اقتصادی و عصر نوآوری و نوآفرینی است به طوریکه نوآفرینی جزء ضروریات نظام های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گردیده است.نوآوری در سازمان ها از طریق نوآوری در ارایه محصول یا خدمت، تازگی فرآیند، پیچیدگی، بازنویسی قواعد و... می تواند مزیتی راهبردی برای سازمان ایجاد کند بنابرین نوآوری تکنولوژیکی نقشی کلیدی را در رقابت پذیری سازمان ها ایفا می کند و سازمان هایی که نتوانند در خود تغییرات نوآورانه تکنولوژیکی را ایجاد کنند از عرصه رقابت حذف خواهند شد. لذا در پژوهش حاضر ضمن بیان توسعه نوآوری تکنولوژی و فرآیند آن، راه کارهای توسعه نوآوری های تکنولوژکی در سازمان ها طرح گردیده است.

Authors

زهراغلامزاده
زهرا غلامزاده

گروه مدیریت تکنولوژی-نوآوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران،ایران

محمدرضامحمدعلیها
محمدرضا محمدعلیها

گروه تکنولوژی صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، استادیار دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

مهروزپوراسد
مهروز پوراسد

گروه مدیریت تکنولوژی-نوآوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران،ایران

فاطمهصفایی
فاطمه صفایی

گروه مدیریت تکنولوژی-نوآوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران،ایران