تاثیر ابعاد نگرش بر قصد خرید آنلاین با در نظر گرفتن نقش ارزش های خرید کاربران آنلاین شهر تهران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,602

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0888

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ابعاد نگرشی مشتریان، بر ارزشهای خرید آنان و بررسی تاثیر ارزشهای خرید مشتریان بر قصد خرید آنلاین توسط آنان انجام گرفته است و در فرضیه های تحقیق به بررسی ابعاد سه گانه نگرش بر ارزشهای خرید و نیز قصد خرید مشتری در فروشگاههای آنلاین پرداخته شده است. نمونه آماری تحقیق را 409 نفر ازکاربران فروشگاههای آنلاین در شهر تهران تشکیل داده اند که با پرسشنامه ای با 31 سوال نظر سنجی شده اند. برای آزمون فرضیات از روش مدلیابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل بهره برده شده است. نتایج تحقیق نشان دادهاست بعد عاطفی نگرش مشتریان بر ارزش لذت جویانه خرید آنان به میزان 37 درصد تاثیر مثبت داشته است. همچنین بعد رفتاری نگرش مشتریان بر ارزش لذت جویانه خرید آنان از فروشگاههای آنلاین به میزان 32 درصد تاثیر مثبت داشتهاست. از سوی دیگر، بعد شناختی نگرش مشتریان بر ارزش لذت جویانه خرید آنان از فروشگاههای آنلاین به میزان 27درصد تاثیر مثبت داشته است. نهایتا ارزش لذت جویانه خرید مشتریان بر قصد خرید آنلاین آنان از فروشگاههای آنلاین به میزان 44 درصد تاثیر مثبت داشته است.

Authors

شایسته سادات بابامیری

گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

فرشته منصوری موید

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران