کنترل اندازه ی ذرات و غلظت سیلیکای کلوییدی سنتز شده با استفاده از آب شیشه به روش جانشینی کاتیونی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 490

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-24-2_003

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

در این تحقیق، سل سیلیکای کلوییدی به روش جانشینی کاتیونی و با استفاده از رزین کاتیونی امبرلیت از محلول بازی سیلیکات سدیم ( آب شیشه) تهیه شد. غلظت سل سیلیکای نهایی با ثابت در نظر گرفتن دما و نرخ تیتراسیون اسید و با تغییر مقدار pH غلظت اسید سیلیسیک و محلول بازی اولیه، تغییر کرد. توزیع اندازه ی ذرات و پتانسیل زتا برای سل های کلوییدی با استفاده از آزمون طیف سنجی نوری دینامیکی (DLS) تعیین شد. نمونه های سنتز شده تحت آزمون های طیف سنجی جذب اتمی (AAS)، پراش پرتوی (XRD) X، تعیین سطح ویژه و تخلخل سنجی (ASAP) قرار گرفتند و ریزساختار آن ها با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه شد. نتایج این تحقیق نشان دادند که اندازه ی ذرات و پایداری سل های سیلیکای کلوییدی متاثر از عواملی نظیر دما، نرخ تیتراسیون اسید، pH، غلظت اسید سیلیسیک محلول بازی اولیه است. اندازه ی بهینه ی ذرات سیلیکای سنتز شده در این تحقیق برابر با 26 نانومتر و سطح ویژه ی ذرات برابر با 160m²/g برای نمونه ی بهینه تعیین شد.

Authors

نرمین منتخب

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

حسین عربی

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدرضا ابوطالبی

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدی علیزاده

دانشیار پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی