مدل سازی عملکرد دریامانی شناور کانتینربر تحت شرایط امواج نامنظم دریا

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 602

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCFB05_029

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

عملکرد دریامانی شناور در یک ناحیه دریایی مشخص اهمیت خاصی دارد و تابعی از مشخصات هندسی فرم بدنه می باشد. دریامانی قابلیت یک شناور یا سازه دریایی جهت شناوری مطلوب به حساب می آید بطوری که اگر یک سازه شناور یا یک شناور، دریامانی خوبی داشته باشد، قادر است در شرایط دریای خراب نیز عملکرد قابل قبولی را دارا باشد. در مقالهحاضر ، ابتدا به کمک نرم افزار مکسرف، شناور کانتینربر175-S در ماژول مدلر ، مدل شده و محاسبات در امواج نامنظم با طیف موج برتزاشنایدر و زاویه برخورد0 تا 180 درجه، در ماژول های motion Maxsurf دریامانی شناور استخراجگردیده است. همچنین برای معتبر سازی نتایج، از نتایج تجربی یک نمونه شناور ویگلی و شناور 175-S استفاده شد. پس از آن پدیده های فرکانس خیسی عرشه، فرکانس کوبش سینه و شتاب کوبش سینه از معیارهای دریامانی، با استفاده از دادههای بدست آمده از نرمافزار مکسرف و روابط تجربی محاسبه شد. درانتها به منظور تعیین بهترین عملکرد دریامانی این شناور در زوایای برخورد موج مختلف بررسی و مقایسه گردید.

Authors

حمیدرضا تقوا

دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا،

حسن قاسمی

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا

هاشم نوروزی

دانشجوی دکترای هیدرومکانیک کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا،