تحلیل دریامانی شناور پروازی در نرمافزار ANSYS-CFX

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 592

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCFB05_067

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

امروزه از شناورهای پروازی سرعت بالا به طور گسترده در زمینههای گشت ساحلی، شناورهای نظامی و تفریحی استفاده میشود. با توجه به کاربری این نوع شناورها، محققین بسیاری به بررسی حرکات این نوع شناورها در آب آرام و موج به روشهای تست آزمایشگاه و تحلیلی پرداخته و حرکات آنها را با معیارهای دریامانی موجود در استانداردها مقایسه نمودهاند. یکی دیگر از روشهای بررسی حرکات این نوع شناورها، شبیهسازی عددی با استفاده از نرمافزارهای موجود است. بدین منظور در این مقاله با استفاده از نرم افزار CFX-ANSYS رفتار شناور پروازی در موج منظم شبیهسازی شده است و کیفیت دریامانی آن با معیارهای دریامانی استاندارد مربوط به شناور و خدمه مقایسه شده است. جهت صحتسنجی شبیهسازی انجام شده از یکی از مدلهای فریدسما که نتایج تست آزمایشگاهی آن در موج منظم وجود دارد استفاده شده است. نتایج نشان میدهد کیفیت دریامانی شناور مورد نظر با معیارهای دریامانی استاندارد تطابق ندارد.

Authors

حمید رضایی

دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمدحسین کریمی

دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محسن باقرزاده

کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر