حق مالکیت و حقوق شهروندی در شهرداریهای استان آذربایجان غربی؛ با تاکید بر دادههای تابلویی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 650

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWCC02_006

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

در این مقاله با مروری بر حق مالکیت و حقوق شهروندی به بررسی حقوق شهروندی در شهرداریهای استان آذربایجان غربی با استفاده از روش آزمونهای ریشه واحد پرداخته شده است و برای این منظور از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. همچنین برای اطمینان از روش برآورد مدل و تایید فروض، از آزمون DOLS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حق مالکیت و حقوق شهروندی در ردیفهای درآمدی شهرداریهای استان آذربایجانغربی نقض میشود و دلیل این موضوع آن استکه شهرداریها با توجه به نداشتن منابع درآمدی پایدار، اقدام به نقض حقوق شهروندی مینمایند. علاوه بر این نتایج نشان میدهد عواملی که باعث نقض حق مالکیت و حقوق شهروندی در شهرداریها میباشند دارای اثر معنیداری میباشند.

Authors

پروین عثمانی کارانا

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه

کیومرث شهبازی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

ابراهیم رضایی

عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت