انتخاب سبد بهینه منابع سوخت زیستی پایدار با ترکیب روشهای تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 472

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC13_090

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

امروزه سبد محصول برای منابع زیست توده از حالت تک محصولی خارج شده است. انتخاب یک سبد بهینه با توجه به اینکهشاخص ها با یکدیگر وابستگی درونی دارند یک فعالیت پیچیده است. یک فرآیند سه مرحله ای برای حل یک مساله انتخاب سبدمحصول سوخت زیستی پایدار با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پیشنهاد شده است. در ابتدا، بااستفاده از روش Fuzzy AHP مساله انتخاب سبد محصول به ساختاری ساده شکسته می شود و محاسبه وزن شاخص ها بااستفاده از یک فرایند مقایسه زوجی صورت می گیرد و سپس، روش DEMATEL با توجه به وابستگی متقابل در شاخص ها،اهمیت هر زیر معیار را تعیین می کند. درنهایت روش Vikor Fuzzy برای اولویت بندی گزینه های امکان پذیر استفاده می شود.

Keywords:

پایداری , انتخاب سبد سوخت زیستی , تحلیل سلسله مراتبی فازی , دیمتل , ویکور فازی

Authors

مجید حسن پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ایران

سلمان نظری شیرکوهی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ایران

حمیدرضا فرزانه خلق آباد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، ایران