استخراج مناطق ساخته شده شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنتینل 2 مطالعه موردی: شهر سیرجان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 867

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SICONF01_021

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

یکی از مباحث مهم پیرامون مسایل شهری، پدیده توسعه شهری است که مورد توجه بسیاری از محققین شهرسازی ومعماری میباشد. برای مطالعه و تحلیل این پدیده میتوان از تصاویر ماهوارهای و اطلاعات حاصل از تکنولوژی سنجش از دور به خوبی بهره برد. در این پژوهش، با استفاده از تصویر ماهوارهای سنتینل 2 )سال 1395 ( مناطق ساخته شده محدوده شهر سیرجان استخراج شده است. جهت این امر، ابتدا از طریق باندهای تصویری 3و4و8و11 تصویر ماهوارهای مذکور، شاخصهای NDBI ، SAVI و MNDWI محاسبه شده و سپس شاخص IBI به دست آمده است. در نهایت، با اعمال یکحد آستانه مناسب )از طریق روش آزمون و خطا( روی تصویر IBI ، نقشه مناطق ساخته شده شهری در منطقه مورد مطالعه به دست آمده است. مقایسه بصری این نقشه با تصویر رنگی منطقه مورد مطالعه نشان داده است که مناطق ساخته شده شهری به خوبی استخراج شدهاند

Keywords:

Authors

حمید عزت آبادی پور

مربی دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سیرجان،

محمد نجفی طرقی

مربی دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سیرجان