ارایه روشی جدید برای بهبود توزیع عادلانه بار در شبکه های مبتنی برنرم افزار با استفاده از خوشه بندی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 626

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DCBDP03_008

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

سالها است که در صنعت شبکه هیچ گونه تحول انقلابی جدیدی پدید نیامده است و آخرین جهش بنیادین در ساختار شبکهها به چند دهه پیش بر میگردد. سیر تکاملی دستگاهها و تجهیزات جانبی سیار، مجازی سازی سرورها و ظهور سرویسهای کلود، منجر به بازبینی دوباره معماری رایج شبکهها شده است. معماری بسیاری از شبکههای سنتی، سلسله مراتبی است که با استفاده از گرههایی از سویچهای اترنت در یک ساختار درختی شکل میگیرد. این معماری، زمانی که بحث ارتباطات کلاینت، سرور مطرح میگردد، ملموستر خواهد شد؛ اما چنین معماری ایستایی برای ارتباطات پویا و نیازهای امروز شرکتها درزمینهی مراکز داده و رسانههای سرویس دهنده، کافی نیست. با این همه چنین به نظر میرسد که SDN میتواند معماری شبکهها را متحول کند. متعادلنمودن بار ترافیکی یا توزیع عادلانه بار یکی از عوامل پایه در تبادل اطلاعات در فضای مجازی امروزی به شمار می رود. اما این تکنولوژی متاسفانه در حال حاضر در نظر اکثر افراد ناآشنا بوده و در بسیاری از موارد نیز به عنوان یک اصل در مهندسی شبکه در نظر گرفته نمی شود. شبکه نرم افزاری تعریف شده SDN فناوری جدیدی در شبکههای کامپیوتری است که در آن با جداسازی صفحه کنترل از صفحه داده، دید کلی شبکه فراهم شده است.این جداسازی با استفاده از یکAPI مانندOpenFlow میان کنترلکننده و سوییچها مقدور شده است. کنترلکننده متمرکز منطقی در شبکهSDN ، با استفاده از دید کلی شبکه میتواند به بهبود مدیریت شبکه، توازن بار، مسیریابی و امنیت کمک شایانی کند. متوازنکننده بارSDN ، با استفاده از کنترلکننده متمرکز منطقی میتواند با ورود جریان جدید به شبکه بصورت بیدرنگ در مورد تخصیص آن به سرویسدهنده با بهترین شرایط را در شبکه های مبتنی بر نرم افزار بهبود دهیم.برای آماده سازی مقاله 1 تصمیمگیری کند. در این مقاله سعی شده توزیع عادلانه باربا اهداف تعیین شده، چندین کتاب در حوزهی شبکههای مبتنی بر نرم افزار مورد مطالعه قرار گرفت و هم چنین استفاده از مطالب مقالات برگزیده در راستای این موضوعات بررسی شد و در ادامه با ارایه روش پیشنهادی کارا به صورت تیوری به پایان برده وبا انجام آزمایش وشبیه سازی میزان بهبود توزیع عادلانه بار نسبت به روش قبلی محاسبه وبا نمودار ارایه گردید.

Keywords:

شبکه های مبتنی بر نرم افزار , توزیع عادلانه بار , مسیریابی

Authors

ابوالفضل شمسی

گروه کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

ناصر مدیری

گروه کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران