بررسی کارایی روشهای ANP و TOPSIS در ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 428

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMEI03_034

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

در بیشتر سدهای احداث شده در کشورمان به صورت جامع به بررسی اثرات زیست محیطی پرداخته نشده است. نظر به اینکه سد یامچیمنبع تامین آب شرب شهرهای اردبیل و سرعین می باشد، مطالعه محیط زیست این حوضه قبل از احداث سد و بعد از احداث سد لازم وضروری به نظر می رسید. هدف این مطالعه ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی بود، بدین منظور تغییرات تمامیپارامترهای زیست محیطی در قبل و بعد از احداث سد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و پس از تهیه و تنظیم اطلاعات بر اساس پارامترهای زیست محیطی، تغییرات این پارامترها از طریق روش ANP و TOPSIS مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در روش TOPSISپس از انجام محاسبات، طبق رتبه بندی انجام شده مقدار +cli برای قبل از احداث سد برابر با 0.1655 و برای بعد از احداث سد برابر با0.8347 به دست آمد. همچنین در روش ANP پس از نرمال سازی نتایج توسط نرم افزار SUPER DECITION نتایج نهایی به دستآمد. طبق این نتایج میزان تغییرات مثبت برای بعد از احداث برابر با 597 / 0 و برای قبل از احداث سد برابر با 40 / 0 بود. بنابر این میزانتغییرات مثبت در زمان بعد از احداث سد بی شتر از زمان قبل از احداث سد به د ست آمد. با توجه به اینکه در روش ANP روابط درونیپارامترهای تاثیر گذار نیز مد نظر قرار می گیرد بنابر این با توجه به نتایج چنین معلوم می شود که این روش تغییرات را دقیق تر آشکارمی سازد. بنابر این در این تحقیق روش ANP کارایی بالاتری نسبت به روش TOPSIS نشان داد.

Keywords:

ارزیابی تغییرات محیط زیست , سد , TOPSIS , ANP , یامچی

Authors

وحید ولی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

ابراهیم فتایی

دانشیار گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران