ارزیابی ادله اثباتی سنتی و نوین در دادرسی کیفری سایبری

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 494

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM01_032

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

اختیار مقام قضایی در ارزیابی ادله که همان ابزارها و راههای رسیدن به کشف حقیقت هستند، قدرتی است که به وی داده میشود تا آزادانه بتواند ادلهی مطروحه در پرونده را مورد ارزیابی قرار دهد . در واقع مقام قضایی در حوزه حقوق کیفری با مجموعهای از ادله، قراین، امارات و اوضاع و احوالی سرو کار دارد که به وسیلهی آنها میتواند حقیقت پنهان در بطن ادله را استخراج کرده و در نهایت با قناعتوجدانی به صدور رای عادلانه و منصفانه دست یابد. پیشرفت روز افزون فنآوریهای مرتبط با سیستمهای مخابراتی و رایانهای سبب طرح مباحثی هم چون ادلهی اثباتی نوین و شیوهتحصیل و استنادپذیری این ادله و در نهایت موانع و راه کارهای پذیرش این نوع ادله در حوزهی حقوق کیفری گشته است که تجزیه و تحلیل دقیقی را جهت روشن نمودن زوایای تاریک فضای سایبر در خصوص ادلهی اثبات متصور در این فضا میطلبد و تصمیمگیران اینحوزه باید برای فرصتهایی که در گسترهی فضای سایبری جهت ارتکاب جرم در اختیار افراد قرار میگیرد، اهمیت بیشتری قایل شوند تا در نهایت بتوانند با بررسی ادلهی اثباتی سنتی و نوین و ارزیابی آنها در سطح رویه قضایی، حقیقت وجودی این ادله را آشکارکنند و نظامعدالت کیفری را در زمان رسیدگی به این جرایم هوشیارتر سازند و به بالا بردن سطح آگاهی مردم جهت کاهش این نوع جرایم کمک کنند

Authors

بهروز جوانمرد

دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، استادیار و عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

سیده مریم قاضی میرسعید

دانشآموخته مقطع ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

فریدون امیرآبادی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱ تهران، تهران، ایران