بررسی رابطه بین نقدشوندگی دارایی و بازده سهام

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

414

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOEM04_249

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد.یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی داراییها میباشد. زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است، بدین ترتیب این پژوهش درصدداست تا به بررسی رابطه بین نقدشوندگی دارایی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. نمونه انتخاب شده برای آزمون از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1389 تا 1393 که بااستفاده از نمونهگیری حذفی سیستماتیک انتخاب شدهاند، میباشد. متغیر مستقل نقدشوندگی دارایی می باشد که از فرمول گوپالان و همکاران ) 2012 ( محاسبه شده است و متغیر وابسته بازده سهام می باشد. نتیجه آزمون ها در سطح کل شرکت ها بیانگراین می باشد که بین نقد شوندگی دارایی با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه ای وجود ندارد و فرضبه اول رد شده است. بالاترین سطح نقدشوندگی دارایی با بازده آتی سهام رابطه مثبت و پایین ترین سطح نقدشوندگی دارایی با بازده آتی سهام رابطه منفی دارد. در نتیجه فرضیه دوم و سوم پذیرفته می شود

Keywords:

نقدشوندگی دارایی , بازده سهام , جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

Authors

ساماننادری
سامان نادری

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پیمانایمانزاده
پیمان ایمانزاده

مربی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش