بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 332

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF05_233

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدد اردبیدل بدا رو تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق 218 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بودند. به خاطر تعداد کم جامعه واحتمال عدم برگشت پرسشنامه کل جامعه بده عندوان نمونده انت داد گردیدد . داده هدای تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردید. روایی صوری و محتوایی با استفاده ازنظر مت صصدان وپایدایی پرسشنامه با رو آلفای کرونباخ برابر0.82 بدست آمد. داده ها پس از جمع آوری با اسدتفاده از آزمدون t تد نمونده ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد عوامل فردی، سازمانی و فنی در تسدهیم داندش بدین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل موثر بوده اند. همچنین اولویت بندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که عامل فنی بیشترین تاثیر را در تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیدل داشدته است. از نتایج تحقیق می توان در مدیریت دانش سازمانها استفاده نمود.

Keywords:

تسهیم دانش , هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

Authors

صدرالدین ستاری

دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

سمیه یقینی خامسلو

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل