جهانی شدن وچشم اندازآینده ی برنامه ریزی درسی درکشورهای درحال توسعه

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 450

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSA08_247

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیرات پدیده ی . جهانی شدن بربرنامه درسی است دراین رابطه سه فرضیه مورد بحث قرار گرفته شده است -الف. جهانی شدن منجر به همگرایی جهانی برنامه درسی خواهد شد ب-جهانی شدن منجر به واگرایی جهانی برنامه درسی خواهد شدج-جهانی شدن منجر به ظهور رویکردی جهانی با ترکیبی از شرایط بومی ریز برنامه ی درسی خواهد شد . برای بررسی این سه فرضیه از روش شناسی فرا تحلیل -EVALUATION-MTA استفاده شده است دراین رابهط سه فرضیه فوق در پرتو نظریههای پست مدرنیسم، ساختار گرایی اجتماعی نظریه ی دولت ، – ، ملت نظریهی سازمانی جدید نظریه آشوب سازمانهای جهانی و تجاری شدن برنامه ریزی درسی نقد و .بررسی شده اند نتیجه بدست آمده نشان میدهد که فرضیه ی سوم یعنی ترکیبی از هم گرایی و واگرایی در برنامه درسی در حال حاضر مقبولیت بیشتری پیدا کرده اند.

Authors

یداله مهرعلی زاده

دانشیاردانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

سیدمنصور مرعشی

استادیار دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز