ارایه یک مدل ریاضی نوین برای طراحی چیدمان چند طبقه در سیستم تولید سلولی پویا

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 500

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NESC01_020

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

با پیشرفت سریع تکنولوژی، مسایلی چون کاهش زمان راه اندازی، افزایش حجم تولید، افزایش تنوع قطعات،کاهش هزینه سرمایه گذاری در ابزار و تجهیزات، کاهش فضای مورد نیاز، کنترل سراسری بهتر و موارد بسیاردیگر، ابعاد جدیدی را در بازار رقابت تولید کنندگان بوجود آورد. بنابراین برای پاسخگویی به این نیازها لازم است راهبردهای کارا طراحی گردد. در این مقاله یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط خطی جهت طراحی چیدمان چند طبقه ای ماشین ها و پیکربندی سلول ها در یک سیستم تولید سلولی پویا در یک فضای سه بعدی، همراه با مشخصه های مختلف تولیدی طی دوره های چندگانه افق برنامه ریزی ارایه گردیده است. از ویژگی های خاص بکار رفته در این مدل آن است که چیدمان چند طبقه ای ماشین ها و پیکربندی سلول ها در طبقات مختلف در یکافق زمانی چند دوره ای بررسی میشود و به منظور پیکربندی مجدد سلولها در دوره های مختلف برنامه ریزی، هزینه جابجایی قطعات در درون سلولها، بین سلول ها و در بین طبقات محاسبه میشود در این مدل سلول ها به شکل های منعطف در هر طبقه و در هر دوره پیکربندی میشوند و چیدمان چند ردیفه تسهیلات با ابعاد برابر در هر طبقه در نظر گرفته میشود. در مدل پیشنهادی ترکیبی از چندین مشخصه طراحی شامل زمان پردازش قطعات، توزیع دسته قطعات،توالی عملیات، جابجایی درون سلولی قطعات، جابجایی بین سلولی قطعات، جریان مواد بین ماشین هادر درون سلول ها و بین سلول ها در یک طبقه و همچنین جریان مواد بین ماشین ها در طبقات مختلف، مسیرهای پردازش چندگانه، چیدمان درون سلولی، خرید ماشین ها، جابجایی ماشین ها، وجود نسخه های ماشینی یکسان و ظرفیت ماشین ها در نظر گرفته میشود. همچنین برای حل مدل ارایه شده وبه منظور بررسی صحت عملکرد مدل، مثال هایی توسط مدل خطی شده تحت نرم افزاربهینه سازی GAMS ، روش حلCPLEX ، که قابلیت حل بالایی جهت رسیدن به جواب بهینه با تعداد محدودیت و تعداد متغیرهای بالا را دارا میباشد، حل شده و سپس به آنالیز حساسیت پرداخته شده و نتایج ارایه گردیده است.

Authors

مهسا قره حسن لو

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

بهزاد کریمی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

سهیل مشتاق زاده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

مسیح میری ها

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران