تحلیلی بررسی اثر حفر ترانشه در زیر پی های سطحی در زمینهای سست

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 323

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOHACC02_185

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

بسیاری از موقعیتهای زمینی وجود دارد که حداقل یک افزایش متوسط در ظرفیت باربری در رسهای ضعیف وجود دارد. یکی از راهحل ها برای چنین موقعیتها، پایداری با نصب شمعهای دانهای و ستون سنگی با استفاده از طراحی تجربی است. نوع کرنش سطحی شمعهای دانهای را ترانشهی ای میدانه گوییم. ترانشهی دانهای یکی از سریعترین ، موثرترین هزینهو کم ترین روش برای افزایش ظرفیت باربری پیهای نواری میباشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی تاثیر ترانشه را در زیر پی در زمینهای کممقاومت ارایه میشود. همانطور که نشان داده میشود مدل پیشنهادی جدید، سازگاری خوبی با ظرفیت باربری پیش ی این پیهبینی شد ها در شرایط استاتیکی دارد.

Authors

آیسان رنجبرمشفقی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

علی اکبر گلشنی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران