بررسی توزیع تنش در ساختارهای مختلف ایمپلنت های دندانی با استفاده از آنالیز المان محدود

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

750

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KAUCEE01_086

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

درمان بوسیله ایمپلنت های دندانی به عنوان یک روش موثر و ایمن در نظر گرفته می شود . با این وجود ، درمان بوسیله ایمپلنت دندانی گاهی با شکست نیز مواجه می شود. موفقیت ایمپلنت دندانی شدیدا تحت تاثیر تعدادی از عوامل بیومکانیکی شامل: نوع بارگذاری ، خواص مواد مورد استفاده در ساخت ایمپلنت ، شکل ایمپلنت ، کیفیت و کمیت استخوان اطراف و روش جراحی می باشد. هدف اصلی در طراحی کاربردی ، کنترل توزیع بارهای بیولوژیکی بمنظور بهینه سازی عملکرد ایمپلنت می باشد. آنالیز المان محدود FEA این امکان را به پژوهشگران می دهد که توزیع تنش در سیستم ایمپلنت استخوان را بدون ریسک و هزینه های کاشت ایمپلنت ، پیش بینی نمایند. این مطالعه توزیع تنش در 9 مدل مختلف از ایمپلنت های دندانی و بافت استخوانی اطراف آنها را به کمک مدل المان محدود 3 بعدی ، مورد مطالعه قرار می دهد. متغیرهای ورودی این تحقیق شامل ساختار نوع رزوه و ارتفاع کولار می باشد که تاثیر هریک از آنها تحت بارگذاری مدل مورد بررسی قرار گرفته است روش کار ؛ یک مدل هندسی 3 بعدی از ایمپلنت دندانی و بافت استخوانی اطراف آن ایجاد شد. در هریک از مدل های ارایه شده ، اعمال نیروی عمودی 100N به تاج شبیه سازی شد و تنش های ون مایزز در ایمپلنت و بافت استخوانی اطراف آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ؛ با افزایش ارتفاع کولار مقدار تنش ایجاد شده در اباتمنت نیز افزایش می یابد ولی تغییری در تنش های ایجاد شده در بافت استخوانی ، بوجود نمی آید. ارتفاع کولار 1/8 دارای بیشترین مقدار تنش در اباتمنت می باشد برای ایمپلنت هایی با ارتفاع کولار صفر و 1/8 شکل رزوه مربعی دارای کمترین مقدار تنش ایجاد شده در اباتمنت می باشد.

Authors

طاهر پیره مرد شتربان

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

سایانارستمی
سایانا رستمی

گروه مهندسی پزشکی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

سیامکحقی پور
سیامک حقی پور

گروه مهندسی پزشکی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران