طراحی الگویی کارآمد در زمینه گزینش روش مناسب انتقال تکنولوژی باک پلیمری خودرو

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 340

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM01_489

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

در این پژوهش به دلیل اهمیت تکنولوژی تولید باک پلیمری خودرو و شیوه انتقال آن، ضمن تمرکزبر عوامل تاثیر گذار بر این فرآیند، تلاش شده است تا روش های متفاوت انتقال تکنولوژی و همچنینآن دسته از روش های انتقال تکنولوژی که متناسب با سیاست ها و راهبردهای ملی، وابستگیکمتری را به دنبال دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی- توصیفی بوده که در آن با بررسی سوابق پژوهش و دریافت نظر کارشناسان شرکت اورند پلاستیک، مجموعهای از معیارها که بیشترین تاثیر را بر انتخاب روش انتقال تکنولوژی داشته، در قالب فرضیاتی تدوینگردیده شد. این فرضیات با تدوین پرسشنامه هایی و دریافت نظر کارشناسان امر مورد آزمون قرارگرفته شدند و معیارهای نهایی استخراج گردیده شد. در پایان نیز با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و با در نظر گیری معیارها نسبت به رتبه بندی گزینه های انتقال تکنولوژی، اقدام گردید والگویی به منظور انتخاب مناسب ترین شیوه انتقال تکنولوژی معرفی شد.

Keywords:

انتقال تکنولوژی , باک پلیمری خودرو , معیار های انتقال تکنولوژی

Authors

سهیلا احمدی

دانشگاه پیام نور، واحد ابهر، گروه مدیریت دولتی، ابهر، ایران

فرهاد ثوابی اصل

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه مدیریت، کرج ، ایران