مروری گذرا بر اهمیت نقش نشانه های شهری در خوانایی شهر (مطالعه موردی: برخی از میادین شهر اصفهان)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 407

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCONF04_008

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

هر شهر یا هر بخشی از آن، برای اینکه بتواند تصویری واضح در ذهن ساکنانش ایجاد کند، ضروری است این امکان را برای آنان فراهم سازد کهبتوانند به آسانی اجزای آن را شناسایی کنند و آنها را در ذهنشان در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط دهند، نیز می بایست امکانتشکیل ساختاری کلی از شهر را مهیا گرداند. در واقع از این طریق شهر میتواند با افزایش خوانایی و نمایانی خود در ذهن ساکنان، موجبافزایش عمق و شدت تجارب انسانی از محیط زندگی گردد. امروزه در طراحی شهرها کمتر به ابعاد کیفیتی مانند خوانایی توجه می شود و بهدلیل بی توجهی به چارچوب نقشه های ادراکی مردم و یا نقصان در تامین اجزای این نقشه ها، این طرح ها پاسخدهی لازم را به منظور ایجادمحیط های شهری خوانا ندارند به همین خاطر است که احساس گم شدگی و ترس ، برقرار نکردن ارتباط با محیط و کمرنگ شدن تواناییمردم در استخراج نقشه ذهنی از محیط های سکونتی رو به افزایش نهاده است. یکی از مناسب ترین راه های رفع این کمبود، بهره گیری ازتمایلات ذهنی مردم و موفقیتی است که نشانه های شهری توانسته اند در ثبت شدن در نقشه های ادراکی شهروندان داشته بدان دستیابند.در این پژوهش نگارنده کوشیده است به شناسایی انواع نشانه های شهری در میادین شهر اصفهان که ساکنان شهر به منظور شکل دهیبه نقشه های ادراکیشان از آنها استفاده می کنند، بپردازد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات با روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. از روش کیفی به دلیل عدم استفاده از پرسشنامه و عدد و رقم نیز بهره برده ایم و این نتیجهبدست آمد که در میدان نقش جهان بیشتر از سایر میادین خوانایی دارد و این میتواند به دلیل وجود کاربری جاذب در اطراف آن، عناصر منظرسازی ، امکان وجود فعالیت های فرهنگی، خاطره انگیزی و امکان توجه باشد. همچنین مشخص شد که میدان بزرگمهر کمتر از سایر میادینمورد توجه واقع شده است. به طور کلی میتوان گفت که عامل نشانه تاثیر مهمی بر شناخت محدوده در ذهن ساکنین دارد، اما به دلیل شاخصنبودن و متمایز نبودن برخی از نشانه ها، خاطره کمی از آن ها در ذهن شهروندان باقی مانده است.

Authors

علی دشتی شفیعی

استاد دکترای معماری و فوق تخصص شهرسازی از دانشگاه معماری و شهرسازی ونیز آیتالیا ۵۵۱۱ و استاد معماری و شهرسازی دانشگاه شمال آمل ایران.

رقیه فتحی

دانشجوی مقطع دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان ایران و مربی معماری و شهرسازی دانشگاه شمال آمل ایران

وحید پورشریفی

دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه شمال آمل ایران