ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس مطالعه موردی: سازه گستر سایپا

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 832

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

THCD04_028

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

نظر به اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان مهم ترین دارایی سازمان، ارزیابی و بهبودفرآیندهای مدیریت منابع انسانی، امری حیاتی جهت تحقق اهداف سازمان به حساب می آید. لذا این پژوهش سعی دارد به ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی شرکت سازه گسترسایپا بر اساس مدل منابع انسانی فیلیپس و ارایه راهکارهای بهبود بپردازد. پژوهش حاضر ازنظرهدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، یک مطالعه موردی عمل محور و توصیفی است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان واحد منابع انسانی و بررسی اسناد سازمان گردآوری گردید. نتایجحاصل از تحلیل داده ها نشان داد میانگین کلی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی سازمان،در سطح دو است. فرآیند سیستم های منابع انسانی و مدیریت داده ها با امتیاز پنج، بالاترین امتیاز و فرآیندهای توسعه قابلیت سازمانی، مدیریت استعداد و پاداش و قدردانی با امتیاز یک،پایین ترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین فرآیندهای استراتژی منابع انسانی، توسعه کارکنان،ایمنی و بهداشت و ارتباطات داخلی و خارجی موفق به کسب امتیاز سه شدند. فرآیندهایکارگزینی و مدیریت عملکرد نیز امتیاز دو را کسب نمودند. درنهایت با توجه به شکاف های عملکردی مستخرج از نتایج ارزیابی، پیشنهادهایی جهت اجرای پروژه های بهبود و صعود به سطح بالاتر به سازمان موردمطالعه ارایه گردید.

Keywords:

مدیریت منابع انسانی , بلوغ فرآیند منابع انسانی , مدل منابع انسانی فیلیپس , مطالعه موردی عمل محور , تعالی منابع انسانی

Authors

میلاد شمس زارع

دانشجو پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

رضا طهماسبی

استادیار دانشگاه تهران

حمیدرضا یزدانی

استادیار دانشگاه تهران