بررسی ارتباط بین فراشناخت با کمالگرایی مثبت در بین معلمان شهرستان کازرون

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 725

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESLSCONF01_137

تاریخ نمایه سازی:

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین فراشناخت با کمالگرایی مثبت در بین معلمان شهرستان کازرون پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران دوره اول متوسطه شهرستان کازرون به تعداد 599 نفر بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 233 نفر از دبیران به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری، شامل پرسشنامه فراشناخت کانزایت و همکاران ) 2004 ( وپرسشنامه کمالگرایی مثبت هیل ) 2004 ( بود. بین هر یک از ابعاد فراشناخت )باورهای نگرانی مثبت، باورهای فراشناختی منفی، کارآمدی شناختی پایین، باورهای فراشناخت منفی در مورد افکار و خودآگاهی شناختی( با کمالگرایی مثبت در بین معلمان شهرستان کازرون رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بیشترین شدت همبستگی بین کمالگرایی مثبت با بعد خودآگاهی شناختی و کمترین آن با بعد باورهای نگرانی مثبت می باشد

Authors

لیلا جوکار

گروه روانشناسی بالینی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

علی پولادی ریشهری

استادیار دانشگاه پیام نور بوشهر

سیدموسی گلستانه

استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس