بررسی شرایط زیست اقلیمی ایران با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی از طریق شاخص تعادل گرمایی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 516

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCCI09_001

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

فناوری GIS با جمع آوری و تلفیق اطلاعات پایگاه داده های معمولی، به وسیله تصویرسازی و استفاده از آنالیزهای جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه ها فراهم می سازد. این اطلاعات به منظور واضحتر جلوه دادن رویدادها، پیش بینی نتایج و تهیه نقشه ها به کار گرفته می شوند. در حال حاضر از این سیستم در بخش های مختلف استفاده می شود و با گذشت زمان و توسعه سیستم ها، کاربرد آن به کلیه بخش های مرتبط با زمین گسترش یافته است.در این پژوهش از این سیستم برای شناسایی محدوده زمانی آسایشی جهت توسعه توریسم استفاده گردیده است.از آنجا که نقشه های پهنه بندی نمود بهتری را نشان می دهند، محدوده های آسایشی به صورت ماهانه توسط این سیستم بررسی گردیده است.در این بررسی از 139 ایستگاه سینوپتیک کشور بهره گرفته شده است که حداقل طول دوره ی آماری 15 سال مد نظر قرار گرفته است. شاخص تعادل گرمایی برای بررسی این ایستگاه ها مورد استفاده قرار گرفت است نتایج شاخص تعادل حرارتی نشان داد که.از نظر محدوده آسایش بیشترین گستره را در ماه ژوین دارا است و بعد از آن ماه آگوست می باشد.بهترین ماه برای جذب توریسم در ماه ژوین در ایران می باشد.

Keywords:

شاخص تعادل حرارتی Gis , آسایش

Authors

زهرا حجازی زاده

دانشگاه خوارزمی، استاد گروه جغرافیا، تهران

علیرضا کربلایی دریی

دانشگاه خوارزمی ، کارشناس ارشد اقلیم شناسی،تهران