مدل سازی مکانی سه بعدی هدایت آتش توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییبا تاکید بر تعیین موقعیت بهینه دیدبان های توپخانه صحرایی(سیستم اطلاعات جغرافیایی در خدمت ارتش، ارتش در خدمت صلح)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,152

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCCI09_021

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

تغییرات سریع منطقه نبرد و سرعت انتقال اطلاعات از ویژگی های جنگ های مدرن می باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی با توانمندی های مختلف پردازشی، طراحان و فرماندهان نظامی را در مراحل مختلف تحلیل، طرح ریزی و اجرای مطلوب عملیات یاری میرساند. هدف این پژوهش، مدل سازی تاکتیک و تکنیک توپخانه جهت رسیدن به دقت و سرعت مناسب در تحلیل و هدایت سریع گلوله توپخانه به سمت هدف و بدست آوردن بهینه ترین مکان ها برای مستقر شدن دیدبان توپخانه می باشد. در این راستا با توجه به نظر کارشناسان ارشد نظامی به مکان گزینی دیدبان های توپخانه با استفاده از عملیات استانداردسازی و همپوشانی لایه ها در محیط GIS و با استفاده از روش در این تحقیق از روش Fuzzy A HP عملگرهای فازی انجام گرفت. نتایج حاصل از انجام تحلیل های مکانیابی، با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده از منطقه مورد مطالعه و نظر کارشناسان نظامی و با در نظر گرفتن معیارهای مربوط به این یگان ها، نشان می دهد که محدودهای با مساحت حدود km(7) 90/70 به عنوان مکان مناسب تعیین گردیده که تقریبا معادل 4/692% از منطقه مطالعاتی نصرآباد اصفهان است. این مناطق بیشتر در محدوده های کوهپایهای، نیمه مرتفع، دارای قابلیت تردد و تحرک مناسب با بهره گیری حداکثر از شکل عوارض زمین به منظور استفاده از قابلیت دید، انتخاب گردیده است. مدل پیشنهادی در مقایسه با روش های مرسوم مکان یابی برای بسیار دقیق تر، سریع تر و با توجه به ماهیت جنگ های متحرک امروزی قابل انعطاف تر می باشد. نتایج نشان می دهند که زمان لازم برای شلیک اولین گلوله توپ با استفاده از این مدل از 10 دقیقه به 2 دقیقه و نیروی انسانی مورد نیاز از 5 نفر به یک 1 نفر کاهش می یابد.

Authors

حسن آتشگاهی

کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران

هانی رضاییان

استادیار گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

محمد محمدی

کارشناس ارشد آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه زنجان، زنجان

جواد سدیدی

استادیار گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران