برآورد هیدروگراف سیلاب با مدل HEC-HMS و شبیه سازی پهنه بندی سیل با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی؛ حوضه آبریز بختیار، رودخانه کارون)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,077

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC02_100

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

توسعه ی مناطق مسکونی و شهری در حریم رودخانه ها و توجه نکردن به شرایط هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حوضه آبخیز بالا دست و رودخانه، خطر پذیری از سیلاب و از بین بردن سرمایه در چنین مناطقی را به همراه دارد. لذا به منظور پیش بینی دامنه خسارات ناشی از سیل در شرایط مختلف و توجیه اقتصادی و اجتماعی برنامه های کنترل و مهار سیل، پهنه بندی خطر سیل برای دوره های بازگشت مختلف ضروری است. وارسی کردن رفتار سیلاب و نحوه گسترش آن با نرم افزار HEC-HMS و بررسی هیدروگراف های سیل و نیز تحلیل حساسیت دبی سیلابی حوضه نسبت به تغییر پارامتر CN و شبیه سازی پهنه ی سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS استفاده گردید. بدین منظور با استفاده از آمار بارش و رواناب حوضه، مدل-HEC HMS واسنجی گردید و با توجه به مقاطع عرضی رودخانه نمایش داده شد. نرم افزار HEC-HMS و HEC-RAS شبیه سازی و نحوه گسترش پهنه های سیلابی در بازه مورد نظر را نشان میدهد. در تحلیل حساسیت CN، مشخص شد با افزایش و کاهش این پارامتر اثر افزایشی و کاهشی بر دبی سیلابی حوضه داشته است.

Authors

جمال محمدی معله زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس ممیزی و پایش عملکرد کشاورزی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان

یزدان خدارحمی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

منا گلابی

استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز