مدیریت یکپارچه منابع آب در اصفهان: حوضه زاینده رود

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 757

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC02_246

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

رودخانه زاینده رود مهمترین منبع آب سطحی در ایران مرکزی می باشد. در 15 سال اخیر، سطح حوضه تحت تاثیر دو دوره خشکسالی قرار گرفته است. کاهش آب سطحی و آب زیرزمینی در دسترس با افزایش برداشت از طریق آبیاری، مصارف شهری، صنعت و انتقال آب به استان های مجاور همراه بوده است. این مسیله منجر به عواقب اجتماعی و بوم شناسی گشته است. تصمیمگیری های مدیریت منابع آب هنوز بر اساس استراتژی های عرضه محور هستند. هدف اصلی از پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب توسعه فرآیند IWRM سازگار محلی برای حوضه که روش های فنی، سازمانی و مشارکتی را در کنار همدیگر جمع نماید. برای این هدف، سه مدل شبیه سازی مختلف توسعه داده شدهاند و به صورت ابزار مدیریتی WMT ادغام شده اند. WMT به عنوان ابزار اصلی در فهم بهتر فرآیند مدیریت منابع آب در سطح حوضه به کار میرود. در این مطالعه مدل MIKE Basin به خوبی توانسته است حجم ذخیره مخزن و دبی جریان در محل سد تنظیمی را برای دوره 1387-1378 شبیه سازی نماید. همچنین مدل، حجم تامین آب مصارف را برای سال های مختلف شبیه سازی نموده است.

Authors

غلامحسین حیدرپور

مدیر پروژه مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود و دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

محبوبه قاسمی

کارشناس گروه ایرانی MIKE Basin و کارشناس مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

عباس کاظمی

دبیر پروژه مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود و رییس گروه آب سطحی، مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان اصفهان