ارزیابی جریان مورد نیاززیست محیطی رودخانه های ورودی به تالاب میانکاله با استفاده از روش های هیدرولوژیکی(مطالعه موردی: رودخانه قرهسو و غازمحله)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 800

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC02_302

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

تالاب ها به عنوان اکوسیستم های حاصلخیز و غنی و منحصر به فرد می توانند در برنامه های راهبردی اقتصاد، اجتماعی نقش تعیین کننده داشته باشد. در بین رویکردهای متفاوت برآورد جریان زیست محیطی اکوسیستم های آبی، رویکرد هیدرولوژیکی به دلیل نیاز به داده ای کمتر و زمان نسبتا سریع ارزیابی، مورد توجه زیادی واقع شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه روش های تنانت، تسمن، منحنی تداوم جریان و اسمختین در برآورد جریان زیست محیطی رودخانه های قره سو و غازمحله منتهی به تالاب میانکاله در ایستگاه های هیدرومتری سیاه آب و پلغازمحله در ماه های مختلف سال می باشد. بر اساس بررسی داده های بلند مدت، جریان متوسط سالانه رودخانه قره سو برابر 1/92 متر مکعب بر ثانیه میباشد. همچنین جریان زیست محیطی متوسط در دوره های کم آبی و پرآبی به ترتیب 0/19و 0/57مترمکعب برثانیه است. روش اسمختین به دلایل ارایه مقادیر منطقی جریان زیست محیطی در مقایسه با دبی جریان متوسط ماهانه و سالانه، قابل پذیرشترین روش برآورد جریان زیست محیطی در این تحقیق است.

Authors

محمدحسن نادری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مهدی ذاکری نیا

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

میثم سالاری جزی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان