بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی منفرد بر روی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف تقویت شده پلیمری FRP

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 501

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_498

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

در سالهای اخیر بسیاری از محققان و پژوهشگران عرصهی ژیوتکنیک، انواع ژیوسنتتیک ها و مسلح کننده ها وهمچنین الیاف های طبیعی و مصنوعی پلیمری را به منظور تسلیح خاک و همچنین افزایش ظرفیت باربری خاک زیر پی،مورد بررسی و آزمایش قرار دادهاند. هدف اصلی از انجام این پژوهش نیز، بررسی نقش الیاف تقویت شده پلیمری FRP، دربهسازی و افزایش ظرفیت باربری خاک زیر پی می باشد. از جمله مزیت های استفاده از FRP به عنوان مسلح کننده ی خاک نسبت به ژیوسنتتیک های دیگر، عدم وجود خزش در خود این نوع مسلح کننده می باشد. همچنین با توجه به مقاومتبالای FRP نسبت به ژیوسنتتیک های دیگر، تعداد و مقدار مسلح کننده مورد نیاز برای تسلیح خاک کاهش یافته و هزینه- های مربوط به تسلیح خاک در پروژه های بزرگ عمرانی مرتبط با ژیوتکنیک کاهش می یابد.

Keywords:

تسلیح خاک , ظرفیت باربری , الیاف تقویت شده پلیمری FRP , ژیوسنتتیک

Authors

حمید صادق پور

دانشجوی کارشناسی ارشد ژیوتکنیک،گروه عمران،دانشگاه محقق اردبیلی

احد اوریا

دانشیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه محقق اردبیلی