ارایه الگویی برای انتخاب پیمانکاران از دیدگاه HSE

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 656

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOHE-3-3_002

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

Abstract:

مقدمه: کیفیت و اثر بخشی سیستمهای مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، عامل حیاتی در تحقق اهداف آنها است. توجه به نتایج و تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولاتی که سیستم ارایه میکند، تامین رضایت مشتریان داخلی و خارجی و انجام هدفمند امور، توجه به عملکرد سیستم و ارزیابی آنرا الزامی میسازد. مطالعه حاضر در پاسخ به نیاز روزافزون گروه مپنا برای به کارگیری شیوهای علمی به منظور ارزیابی پیمانکاران خود از دیدگاه بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و نیاز به آگاهی از کارایی و اثربخشی سیستمها و نیاز سازمان در آگاهی از جایگاه پیمانکاران خود در حوزه HSE توسعه یافته است.روش کار: در این مطالعه ابتدا به منظور طراحی ابزار مناسب ارزیابی عملکرد، مهمترین روشها و الگوهای ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند. سپس با بهره گیری از روش Group Focus مدل اولیه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE طراحی شد. در نهایت مدل پیشنهادی در میان سه پیمانکار اصلی گروه مپنا مورد تست و تصدیق قرار گرفت.یافتهها: الگوی پیشنهادی از 5 معیار تشکیل شد. مهمترین معیار الگو پیاده سازی فرآیند HSEبود که دارای 7 زیر معیار و 120 نکته راهنما بود. معیارهای منتخب همزمان نتایج و توانمندسازهای سازمان در حوزه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست را پوشش میدهند.نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی با شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان در زمینه HSE و اولویت بندی پروژههای بهبود و همچنین نظارت بر روند و سرعت بهبود در مسیر تعالی سازمانی، امکان ارتقاء شاخصهای HSE سازمانها را فراهم میآورد.

Authors

شهرام محمودی

کارشناس ارشد، واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، گروه مپنا تهران، تهران، ایران

پروین نصیری

استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران

ایرج محمدفام

استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، همدان، ایران