بررسی اثربخشی برنامه های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE و ارتباط آن با رضایت شغلی، مورد مطالعه: یکی از واحدهای تولید روغن نباتی غرب تهران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 612

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOHE-3-4_002

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

Abstract:

مقدمه: امروزه هرسازمانی برای ادامه حیات و توسعه خود به داشتن نیروی انسانی سالم و کارآمد و بهکارگیری بهجا و شایسته از این سرمایه نیازمند است و تحقق این امر تنها با اجرای برنامههایی در قالب مدیریت HSE به صورت یکپارچه امکانپذیر است تا ضمن حذف فعالیتهای موازی باعث ایجاد تعادل در امور جاری سازمان شده و با ایجاد انگیزه در کارکنان بهصرفه جویی در هزینهها و افزایش بهرهوری منجر شود. هدف اصلی آن بررسی اثربخشی برنامههای مدیریت HSE و ارتباط آن با رضایت شغلی در کارخانه نوش آذر میباشد.روش کار: روش تحقیق این مطالعه بهصورت پیمایشی و تجزیه و تحلیل دادهها بهصورت توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری آن، کارکنان نوش آذر که با استفاده از فرمول کوکران و با روش تصادفی تعداد 60 نفر تعیین گردید. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساختهای بود که روایی آن با استفاده از نظرات اساتید و اعضای هییتعلمی تایید وپایایی آن با روش کرونباخ، مورد سنجش قرار گرفت. دادهها با نرمافزار 22 SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافتهها: نتایج نشان داد که بین نمره کلی برنامههای مدیریت HSE و نمره کلی رضایت شغلی و تمامی ابعاد آن قبل و بعد از مداخله رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. در زمینه رتبهبندی شاخصهای مدیریت HSE ،شاخص برنامههای کنترلی بهداشت حرفهای و در زمینه رتبهبندی شاخصهای رضایت شغلی، شاخص مدیریت فنی دارای بیشترین نمره بود.نتیجه گیری: با توجه به معنیداری رابطه بین برنامههای مدیریت HSE و رضایت شغلی، هرچه این برنامهها بهصورت منسجم و دقیقتر و باکیفیت بیشتری اجرا شود اثر آن بر رضایت کارکنان بیشتر خواهد بود.

Authors

اکبر پاک جو

گروه مدیریت HSE دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

مهناز میرزاابراهیم طهرانی

گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

سعید ملماسی

گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران