تاثیر شبکه های مجازی بر افزایش طلاق (مطالعه موردی شهرستان نورآباد لرستان)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 587

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRTHS01_140

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شبکه های مجازی بر افزایش طلاق (مطالعه موردی شهرستان نورآباد لرستان) می باشد . دراین تحقیق، روش پژوهش، از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همستگی بوده وویژگی های جامعه آماری، شرایط موجود چگونگی ارتباط بین آنها را توصیف می نماید جامعه آماری ما در این پژوهش شامل کلیهکسانی که در شهرستان دلفان طلاق گرفته اند بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 100 نفر از به عنوان نمونهپژوهشی انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی طبقه ای بود که 50 نفر زن 50 نفر مرد بر اساس جدول تعیینحجم نمونه مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی انجامخواهد شد. روش توصیفی، اطلاعات و داده های خام با استفاده از روش های معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودارهای آماری نشان داده خواهد شد. درقسمت استنباطی، از آزمون کملوگروف اسمیرنوف استفاده شده است در صورت نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در این پژوهش داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در سطح آمار توصیفی به محاسبه میانگین، انحراف استاندارد،ضریب همبستگی پیرسون استفاه شدهاست. سپس نرمال بودن توزیع داده ها آزمون شده است. در هر پژوهشی برای آزمون فرضیه ها باید ابتدا آزمون آماری مناسب برایآن فرضیه را تعیین نمود. مقدار تی به دست آمده: 02 / 23 با درجه آزادی 99 در یک آزمون دو دامنه از مقدار بحرانی تی جدول(99 / 1) در سطح 05 / 0 بزرگ تر است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده می توان گفت که بین فعالیتهای شبکه های مجازی وافزایش طلاق رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

Authors

سعید رستمی

کارشناس ارشد علوم تربیتی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دلفان

مهرداد نامداری

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

ابراهیم یعقوب زاده

کارشناس ارشد علوم تربیتی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دلفان

جواد رستمی

کارشناس ارشد علوم تربیتی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دلفان