رابطه ویژگی های شخصیتی و شغلی با عملکرد معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 96-95

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 492

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRTHS01_265

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر حاضر به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و شغلی با عملکرد معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سالتحصیلی 96-95 می باشد. تحقیق حاضر، بر اساس ماهیت و و روش یک تحقیق توصیفی – همبستگی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است . جامعه پژوهش شامل معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان است. که تعداد آن ها 240 نفر میباشد با توجه به جدولمورگان از 240 نفر حاضر در پژوهش 142 نفر مرد و 98 نفر زن هستند و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد دراین پژوهش از 1-پرسشنامه شخصیتی نیو توسط کاستا و مک کری (1989)، 2-پرسشنامه عملکرد معلمان 3- پرسشنامه شغلی توسط هالند در سال 1958 استفاده شده است . روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی داده ها جهت شناختی با استفاده از جداول ونمودارها درقسمت استنباطی،. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شغلی و عملکرد معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان 0/40 برآورد گردیده است. با توجه به ملاک ها، می توان گفت که بین ویژگی های شخصیتی و شغلی و عملکرد معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد که با توجه به سطح معناداری که برابر 0/001 برآورد گردیده است، این میزان همبستگی در سطح اطمینان 0/99 از لحاظ آماری معنادار قلمداد می گردد. با توجه به ضریب همبستگی برآورد شده، می توان گفت که سطوح بالای ویژگی های شخصیتی و شغلی دبیران با عملکرد شغلی بالا همراه بوده است.

Authors

سعید رستمی

کارشناس ارشد علوم تربیتی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دلفان

ابراهیم یعقوب زاده

کارشناس ارشد علوم تربیتی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دلفان

نادر حاتمی

کارشناس ارشد تاریخ فلسفه آموزش و پرورش ، و کارشناس مسیول آموزش ابتدایی

سجاد رستمی

کارشناس تربیت بدنی