بررسی تاثیر مولفه های معنویت در محیط کار بر بهره وری نیروی انسانی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 486

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICEMAH01_062

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مولفه های معنویت در محیط کار بر بهره وری نیروی انسانی است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری 6 سازمان دولتی با متوسط 150 کارمند بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 270 نفر تعیین گردید. پرسشنامه مربوط به معنویت در محیط کار که توسط میلیمن و همکارانش طراحی و تدوین شده است و 3 مولفه معنویت در محیط کار را مورد ارزیابی قرار میدهد. این مولفه ها عبارتند از : کار با معنا ، احساس همبستگی و همسویی با ارزشها و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی که توسط هرسی و گلد اسمیت طراحی و تدوین شده است که 7 بعد بهره وری نیروی انسانی را مورد سنجش وارزیابی قرار می دهد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS انجام گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر این است که مولفه های معنویت در محیط کار بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت دارد

Authors

شمامه حلمی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی