ارایه ی مدلی برای آسیب شناسی سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 396

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPES01_464

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف ارایه ی مدلی برای آسیب شناسی فرایندهای رسیدگی به امور مشترکین و متقاضیان شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در سه بعد ساختار، محتوا و زمینه ای انجام گرفته است. روش تحقیق،توصیفی – اکتشافی بود و جامعه آماری مورد نظر، مدیران و کارشناسان واحدهای ستادی و مدیریتی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان که با احتساب گروه دلفی، کارشناسان و مدیران در مجموع 50 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در این پژوهش با روش گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مطالعه ی اسناد و مدارک، مشاهده، مصاحبه ی عمقی و هم چنین گروه دلفی ( برای اظهار نظر نهایی در خصوص شاخص های مورد بررسی ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل مناسب برای آسیب شناسی سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در قالب چهار مرحله با عناوین شناخت کلی، توانمندسازها و منابع، بررسی نتایج و دسته بندی آسیب ها با تاکید بر استمرار آسیب شناسی و ملاحظات محیط عملیاتی قابل ارایه می باشد.

Keywords:

ارایه مدل , آسیب شناسی سازمانی , شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

Authors

علی میر

گروه مدیریت بازرگانی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

محمدرضا بازگیر

آموزش و پرورش استان لرستان، خرم آباد، ایران

ابراهیم شریفی پور

مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

عاطفه پورشفیع

کارشناس دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان