ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان صنعتی رشت (مطالعه موردی: اصناف تولیدی مواد شیمیایی)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 238

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEAH01_049

تاریخ نمایه سازی:

Abstract:

هدف این پژوهش ارزیابی میزان تعهد سازمانی کارکنان اصناف تولیدی مواد شیمیایی رشت بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را 240 نفر از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی اصناف تولیدی مواد شیمیایی در سال کاری 1395 بودکه با توجه به حجم جامعه آماری مورد نظر، و براساس جدول مورگان و کرجسی، حجم نمونه 144 نفر از کارکنان به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای، جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و تعهد سازمانی آلن و می یر می باشد که پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی 89 / 0 توسط آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید رشته مدیریت تایید شده است. از روش های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و جدول برای توصیف یافته ها و از آمار استنباطی تی تک نمونه ای برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین تعهد سازمانی با جنسیت و سن و سابقه خدمت و میزان تحصیلات کارکنان وجود دارد.

Authors

حسین نمازی

دانشجوی رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، ایران

مسعود ارشادی پور

دانشجوی رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، ایران