بررسی تاثیر هوش هیجانی برخلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر گرگان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 290

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEAH01_225

تاریخ نمایه سازی:

Abstract:

در تحقیق حاضر به بررسی مقایسه ای تاثیر هوش هیجانی برخلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر گرگان پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر گرگان به تعداد 10000 نفر می باشد. حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 370 نفر تعیین گرید و برای نمونه گیری از جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز (2004) و پرسش نامه نامه استاندارد خلاقیت تورنس (1979) استفاده گردید. داده های به دست آمده از پرسش نامه را پس استخراج و طبقه بندی از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی و از نوع علی مقایسه ای و در سطح آمار استنباطی از آزمون t و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مولفه های هوش هیجانی (خودآگاهی، خود مدیریتی، مدیریت روابط ) بر میزان خلاقیت دانش آموزان متوسطه اول شهر گرگان موثر است.

Authors

آرزو رحیم زاده ینگه قلعه

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

نگین جباری

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

هادی احمدی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فهیمه زینی مجنی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران