مقایسه هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه مقطع راهنمایی شهر یاسوج

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

491

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON08_027

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه مقطع راهنمایی شهر یاسوج انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی می باشد که با استفاده از پرسشنامه های هوش هیجانی بار آن ( 2005 )، مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون و پرسش نامه ی دلبستگی ها زن و شیور ( AAQ ) صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه مقطع راهنمایی مدارس شهر یاسوج می باشند. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 200 نفر از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ، و روش های آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی و آزمون T مستقل مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری T مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقایسه با دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه، تفاوت وجود دارد.

Keywords:

هوش هیجانی , سبک های دلبستگی و مهارت های اجتماعی

Authors

زیوربیگدلی
زیور بیگدلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی.

مهدیواحدی
مهدی واحدی

عضوء هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی