بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 614

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON08_125

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

Abstract:

اولین و اساسی ترین نیاز انسانی هر فرد، امنیت و احساس مطلوب ناشی از آن است نخستین کوشش ملت ها با هر نوع حکومت، حفظ امنیت داخلی و خارجی آنها است. این ویژگی، مهمترین کارکرد دولت ها از بدو تاسیس شان می باشد. به همین دلیل رویکردها و روش های گوناگونی برای سنجش امنیت داخلی و خارجی دولت ها و ملت ها از سوی اندیشمندان مطرح شده است. پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد درصد قابل توجهی از جامعه ایران فاقد احساس امنیت هستند. این احساس ممکن است به خاطر وجود پاره ای از عوامل مخل امنیت در جامعه ناشی شود؛ چنانکه به نظر می رسد جامعه مورد بررسی ما، با چنین وضعیتی مواجه شده است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی در پی بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی پرداخته است. در این تحقیق، متغیرهای گرایش به مشارکت در تامین امنیت، عملکرد پلیس و عملکرد قانون، سه عامل موجود در حوزه اجتماعی می باشند که عمدتا از نظریه پارسنز انتخاب شده اند. متغیرهای حوزه سیاسی، یعنی هویت قومی، هویت ملی، احساس بی قدرتی و همچنین متغیر وابسته تحقیق، یعنی احساس امنیت اجتماعی مستخرج از نظرات باری بوزان، ال ویور و بایرن مولار به عنوان عوامل مهم موثر بر احساس امنیت اجتماعی شناخته شدند.

Authors

صادق احمدی منش

کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

ادریس سلطانی

دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی