بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی مادران و تاثیر آن بر میزان اضطراب فرزندان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 369

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON08_212

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

Abstract:

اضطراب یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانی بخصوص در بین نوجوانان و جوانان است و عوامل متعددی در ایجاد اضطراب نقش ایفا می کنند که یکی از این عوامل خانواده می باشد پژوهش ها نشان می دهند با افزایش تعارض زناشویی، عزت نفس کودکان کاهش می یابد کاهش سطح عزت نفس و احساس حقارتی که در پی دارد در انواع اضطراب ها مشترک است در این پژوهش رابطه بین میزان رضایت زناشویی مادران و اضطراب فرزندان نوجوانان آنها مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 40 نفر دانش آموز ( 20 دختر و 20 پسر) از بین دانش آموزان چند دبیرستان شهرستان ایذه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و هر کدام به فرم 20 سوال پرسشنامه اضطراب ها میلتون پاسخ دادند و مادران هر کدام از این دانش آموزان ( تعداد مادران 40 نفر) نیز به پرسشنامه رضایت زناشویی گریمس جواب دادند. نتایج پژوهش که از طریق روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t بدست آمد نشان می دهد که: بین میزان رضایت زناشویی مادران و میزان اضطراب فرزندان آنها رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

Authors

زهرا عبادی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

سارا موسوی

مدرس دانشگاه پیام نور